Det kommer aldrig hända oss – eller var det egentligen oundvikligt?

ARTIKEL 1:
Skribent  NICOLETTA BAROUTSI, NPA
Artikeln ingår  i en serie om tio som publiceras i samverkan med Nordic Protection Academy – NPA och under temat Kris & Beredskap. Syftet är att sprida lärdom och insikt samt vikten av Kris & Beredskap i en hållbar utveckling.

Många är häpna över situationen vi befinner oss i. Samtidigt verkar de flesta – om inte alla – experter på området vara överens om att det bara var en tidsfråga. Antalet utbrott av smittsamma sjukdomar har ökat signifikant sedan 80‑talet1 och det finns flera växande riskfaktorer. Vi lever i en alltmer globaliserad värld där smittsamma sjukdomar kan sprida sig från avlägsna byar till storstäder på under 36 timmar2, samtidigt som populationen i världen ökar och vi gör allt större intrång i exotiska miljöer3.

Zoonoser och zoonosberedskap

Forskning har visat stöd för att covid-19 är en så kallad zoonotisk sjukdom – en sjukdom som uppstått i kontakt mellan människor och djur- som ursprungligen kom från fladdermöss4. Att fladdermöss bär på virus är ingen nyhet. Deras immunförsvar är unikt hos däggdjuren och fladdermössens flygförmåga gör att de kan bära virus som är livsfarliga för människan men ändå vara helt symptomfria5. Rädslan för fladdermöss som smittobärare har tidigare lett till missriktade försök att utrota deras kolonier 6, 7. Detta initiativ är både farligt och omöjligt. Fladdermössen utgör 20 % av däggdjuren på vår planet8, alltså är var femte däggdjur en fladdermus. De är även en nyckelart i många ekosystem. Enbart i USA beräknas fladdermöss utföra sädesbevarande insatser till ett värde av 3,7 miljarder årligen6. Dessutom påverkar stress fladdermössens immunförsvar där stressade fladdermöss visat sig bära på fler virus. Om fladdermöss lämnas ifred är de i stället ofarliga och ytterst nyttiga6.

Zoonoser blir även allt vanligare i relation till sjukdomar som enbart förekommer hos människor1. Från 1980 till 2013 var 56 % av världens utbrott zoonoser1, där zoonoser även stod för flera av de allvarligaste utbrotten både i Sverige och i världen9. Hit hör sjukdomar som zikaviruset, ebola, MERS, SARS och gula febern. Att hantera zoonoser kräver samverkan mellan flera myndigheter9. Som del av den svenska zoonosberedskapen finns därför Zoonosrådet och Zoonoscenter som i myndighetssamverkan arbetar fram långsiktiga strategier. Dessa bildades 1997, vilket visar på att det långt innan covid-19 fanns kunskap om det potentiella hotet10.

Legala begränsningar och smittspårning

Under 2009 spreds H1N1 i Nordamerika, ett virus som är mer känt som svininfluensan. Världshälsoorganisationen förväntades deklarera svininfluensan som en pandemi när samhällsspridning kunde konstateras utanför Nordamerika, där Europa förväntades vara näst på tur. Att konstatera spridning i Europa försvårades tyvärr av regler som utfärdats av EUs Smittskyddsmyndighet (ECDC). Enligt reglerna krävdes direktkontakt med USA, Mexiko, eller annat tidigare känt fall för att få testas för sjukdomen. Detta gjorde det i princip omöjligt att identifiera fall av samhällssmitta. Trots reglerna så testades två grekiska studenter i slutet på maj för svininfluensan, varpå båda bekräftades vara smittade. Reglerna ändrades den 3 juni och fler kunde nu testas för sjukdomen. Därefter sköt antalet fall i höjden och svininfluensan förklarades vara en pandemi. 11, 12

Att legala begränsningar försvårar uppföljning och identifiering av utbrott är inte unikt. Legala begränsningar var även en fördröjande faktor i responsen till covid-19 i Wuhan, Kina13.

Förståelse leder handling

Hur vi ser på ett problem har en direkt påverkan på hur vi har möjlighet att agera. Experter har identifierat ett tydligt samband mellan en minskad biologisk mångfald och klimatförändringar med en tilltagande frekvens och påverkan av pandemier14. Samtidigt har rädsla för smittspridningar lett till försök att utrota fladdermössen. Det hände med Hendraviruset i Australien 2015 6, 7 och det händer igen nu med coronaviruset15. Det är närmast ironiskt hur försöket i att utrota källan till en smitta kan bli en bidragande faktor till att problemen eskalerar. Fladdermöss är dessutom långt ifrån det enda djur som redan har bidragit till zoonoser, andra exempel är myggor, kameler, grisar och pungråttor16.

Kina har fått mycket negativ uppmärksamhet gällande den initiala hanteringen av utbrottet i Wuhan, men lagar och regler som försenar upptäckt och uppföljning är ett globalt problem. Om fokus ligger på vem som har gjort fel i stället för hur vi kan handla rätt så kommer rädsla fortsätta att få nationer och organisationer att dölja problemen i stället för att låta oss lära av dem.

Smittsamma sjukdomar ökar kontinuerligt och covid-19 är bara en del av en viral tidsperiod2. Frågan är därför inte huruvida covid-19 var oundvikligt. Frågan är om det är oundvikligt att det kommer hända igen.

NICOLETTA BAROUTSI

Nicoletta är senior konsult vid Nordic Protection Academy och industridoktorand inom Riskhantering och Samhällssäkerhet vid Lunds universitet. Hon har sedan tidigare en masterexamen i Kognitionsvetenskap, vilket är läran om mänskligt tänkande i komplexa situationer.

De senaste åren har Nicoletta genomfört forskning och utredningar relaterat till ledning och samverkan vid extraordinära händelser. Hon har även undervisat i beslutsfattande för studenter inom statsvetenskap och militära officerare vid Försvarshögskolan, samt observerat och utvärderat flera krisövningar (militära, polisiära och samverkansövningar).

Referenser

1. Ordway, D-M. & Sokol, N. (2016, 1 februari). Global trends in human infectious disease: Rising number of outbreaks, fewer per-capita cases. The Journalists Resource.
https://journalistsresource.org/economics/global-rise-human-infectious-disease-outbreaks/

2. Whiting, K. (2020, 4 mars). Coronavirus isn’t an outlier, it’s part of our interconnected viral age. World Economic Forum.
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-global-epidemics-health-pandemic-covid-19/

3. Tollefson, J. (2020, 7 augusti). Why deforestation and extinctions make pandemics more likely. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02341-1

4. Kunzmann, K. (2021, 29 mars). WHO, China report suggests COVID-19 passed from bats to humans through another animal. Contagion Live.
https://www.contagionlive.com/view/who-china-report-covid-19-passed-bats-humans-animal

5. Lindroos, C. (2020, 7 mars). Fladdermusen har ett oskäligt dåligt rykte: det är människans inblandning i naturens gång som gör att virus sprids. Yle.
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/07/fladdermusen-har-ett-oskaligt-daligt-rykte-det-ar-manniskans-inblandning-i

6. MacKenzie, D. (2020). Covid 19: the pandemic that never should have happened and how to stop the next one [Pandemiernas tid: Om covid-19, andra farsoter och hur vi kan förhindra dem]. (H. O. Sjöström, övers.). Stockholm: Ordfront. Sidor 118-120.

7. Witchalls, C. (2011, 12 september). Culling bats isn’t the way to control Hendra virus. The Conversation.
https://theconversation.com/culling-bats-isnt-the-way-to-control-hendra-virus-3253

8. Kessler, R. (i.d.). In a World Without Bats. EcoHealth Alliance.
https://www.ecohealthalliance.org/2018/10/in-a-world-without-bats

9. Folkhälsomyndigheten. (2020, 17 november). Zoonosberedskap.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/samordning-infor-och-vid-kris/zoonosberedskap/

10. Ödlund, A. & Castenfors, K. (2006). Utbrotten av fågelinfluensa i Sverige 2006: Myndigheternas beredskap och samverkan. (Krisberedskapsmyndigheten, dnr 0442/2006).
https://rib.msb.se/Filer/pdf%5C24893.pdf

11. MacKenzie, D. (2020). Covid 19: the pandemic that never should have happened and how to stop the next one [Pandemiernas tid: Om covid-19, andra farsoter och hur vi kan förhindra dem]. (H. O. Sjöström, övers.). Stockholm: Ordfront. Sidor 131-132.

12. MacKenzie, D. (2009, 20 maj). Europe may be blind to swine flu cases. New Scientist.
https://www.newscientist.com/article/mg20227094-400-europe-may-be-blind-to-swine-flu-cases/

13. Kui, S. (2020, 20 april). The Delayed Response in Wuhan Reveals Legal Holes. The Regulatory Review.
https://www.theregreview.org/2020/04/20/delayed-response-wuhan-reveals-legal-holes/

14. UNESCO. (2020, 29 oktober). Pandemics to increase in frequency and severity unless biodiversity loss is addressed. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
https://en.unesco.org/news/pandemics-increase-frequency-and-severity-unless-biodiversity-loss-addressed

15. Bittel, J. (2020, 2 juni). Experts Urge People All Over the World to Stop Killing Bats out of Fears of Coronavirus. The Natural Resources Defense Council (NRDC).
https://www.nrdc.org/stories/experts-urge-people-all-over-world-stop-killing-bats-out-fears-coronavirus

16. Future. (2021, 11 januari). Stopping the next one: What could the next pandemic be
https://www.bbc.com/future/article/20210111-what-could-the-next-pandemic-be