Förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Har du koll på grundprinciperna för krishantering?

I Sverige har vi en krishantering som bygger på tre grundprinciper.
Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre.”  Råd till privatpersoner

Med den insikten, att om vi som privatpersoner likväl verksamheter, faktiskt följer principerna, så står vi oss ganska bra i en krissituation i landet. Det du har ansvar för och gör normalt ska du också göra och ha ansvar för även vid kris.
Samma lagar som gäller i fred gäller även i kris och krig.

Grundprinciper inom krisberedskap:

  • Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.

  • Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.

  • Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

    Krisberedskapen är den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. 
    msb.se

Om du är förberedd bidrar du till att vi klarar en påfrestning bättre

Ditt ansvar som privatperson:

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn, upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det minsta lilla du gör kommer att vara värdefullt den dagen något händer. Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Det kallar vi för att ha en hemberedskap. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre.

Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Men om du har det du behöver under de första dygnen, får du tid att tänka över din situation så att du kan fatta viktiga beslut om ditt fortsatta agerande. Det kan också innebära att du slipper köa för varor som just då är mycket attraktiva.
Råd till privatpersoner

Krisledning och krishantering på företaget:

Tyvärr uppstår en kris med kort eller inget varsel alls. Att förebygga, motstå och hantera krissituationer genom en väl genomarbetad struktur, ledning och arbetsfördelning är grunden för en beredskap. Att upprätta planer, rutiner och metoder skapar trygghet och stödjer verksamheten vid en kris samt minimerar risker för eventuella skadeverkningar på verksamheten och anställda.

Förbered dig innan krisen kommer. Kontakta oss på Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap.