Innovation. Ska du drabbas av framtiden eller ta dig an framtiden? Metodik för att fatta beslut i en osäker värld.

Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap ser innovationsarbete som en av flera viktiga framgångsnycklar för att skapa hållbar tillväxt och framtid. Innovation360 är därför partner till portalen och professionell leverantör inom innovationssektorn. Vi har bjudit in Niclas Claesson, Innovation Management Black Belt™️ som förklarar och förtydligar vikten av innovationsarbete.

Men först förtydligar vi;
Innovation är en idé eller uppfinning som skapar värde. Idén eller uppfinningen i sig är alltså ingen innovation utan blir det först när det skapas värde.

Inkrementell och radikal innovation
– vad är den viktiga skillnaden?

– Innovation är viktigt för att kunna konkurrera och öka lönsamheten. Arbetar man inte med innovation blir man förr eller senare utkonkurrerad. Företaget jag arbetar på, Innovation360, har genomfört kvantitativa studier på över 5000 företag/organisationer i hela världen som visar att alla, medvetet eller omedvetet, arbetar med innovation. Men 99% av företagen (How to assess and measure business innovation, M. Penker et al, 2019) jobbar enbart med så kallad inkrementell innovation, det vill säga man gör gradvis förbättringar och förändringar i små steg för att upprätthålla verksamheten och öka effektiviteten. ”Lean production” är till exempel oftast att betrakta som inkrementell innovation. En sådan form av innovationsarbete är bra och viktig ur ett nutidsperspektiv men det räcker tyvärr inte på sikt.
Förr eller senare lär man komma till dagen då det inkrementella innovationsarbetet har nått sin fulla potential och det går inte att åstadkomma mer. I värsta fall kanske man redan har gått in i en avmattning och det är svårt att upprätthålla lönsamheten. Man har kommit till ett läge där konkurrenterna är lika bra eller kanske till och med bättre samt inte sällan att nya innovativa aktörer erbjuder alternativa lösningar. Att börja agera i en dalgång med röda siffror är oerhört svårt och chansen att bryta trenden liten.

Radikal innovation

Niclas fortsätter och accentuerar radikal innovation;

– Ska företag, organisationer, landsting och kommuner utvecklas hållbart och överleva på sikt, måste man arbeta med så kallad radikal innovation. Radikal innovation innebär att du arbetar med radikala förändringar i processer, beteenden och aktiviteter där du tar löser ”uppgiften” på helt nytt och annorlunda sätt. Omvärlden förändras extremt snabbt vilket medför att behovet av att hantera osäkerhet blir allt viktigare. Om förutsättningarna innebär att man inte kan agera ”nu” blir konsekvensen att man troligen är för sen ”på bollen”.

Kompetens blir inkompetens 

– Ett vanligt hinder för radikal innovation är att kompetens blir inkompetens genom att man inte förmår att se radikala möjligheter då man tror sig  ”veta”, det vill säga ”det går aldrig” eller ” det har vi prövat förr”. Dock är det inte sällan teknik eller marknad har förändrats och det som inte gick igår faktiskt går idag. 

TIPS! Engagera externa experter

– Ett sätt att undvika att hindras av hög kompetens är att engagera externa experter med annan typ av domänkunskap än det som finns inom företaget eller gruppen och i idéarbetet då dessa kommer att lyfta ”oväntade” idéer som kan trigga radikala lösningar.

Men det krävs rätt metodik för att kunna utforska och våga fatta beslut i en osäkerhet och på andra grunder än den monetära – andra kriterier än ROI. Radikal förändring leder till radikalt resultat men du kommer inte att lyckas med radikal innovation om och om igen om du inte har strukturerat arbetssättet med innovation.

Innovation, engagera externa experter

Sambandet mellan radial och inkrementell innovation? 

 – Här har vi gjort ett intressant iakttagande utifrån data. Det är väl känt att inkrementell innovation kräver en god struktur medan radikal innovation ofta anses vara ostrukturerad till exempel att det ofta utförs som så kallad ”skunk work” (icke sanktionerade initiativ ad hoc). Vi har analyserat de mest framgångsrika radikala innovatörerna (källa: Cultivating Growth and Radical Innovation Success in the Fourth Industrial Revolution with Big Data Analytics, M. Penker, Dr Soo B. IEEE 2018) och identifierat ett mycket intressant fenomen. De främsta radikala innovatörerna är även de som har bäst struktur och de är även de ledande inkrementella innovatörer. Här finns ett alltså ett samband! Vi kan m.a.o. bevisa att de som satsar på radial innovation även blir bättre på den inkrementella innovationen.

Niclas tar ett exempel och fortsätter;

Drabbas av framtiden eller ta sig an framtiden?
En ägare, styrelse och ledningsfråga

– Innovation är extremt viktigt för framtiden och det är ett val man gör om man ska drabbas av framtiden eller ta sig an framtiden. Det är en ägare, styrelse och ledningsfråga att kunna konkurrera, öka lönsamheten och att driva verksamheten hållbart och på sikt. Jag tror inte ägare och styrelse utifrån sin profession väljer att vänta på framtiden och se vad som händer och hoppas på att det går bra. Deras stora utmaning ligger istället i att lära sig innovation och att kunna fatta beslut på kriterier man annars inte är van vid men som är avgörande för att anta radikala områden. För att analysera osäkerheten behöver man metoder och verktyg för att känna sig trygg i sina beslut.

Niclas tar ett exempel och fortsätter;

Innovationsförmåga och innovationsarbete. STEG 1

– I ett innovationsarbete arbetar man med flera simultana och ofta parallella steg/initiativ som är beroende av varandra genom hela processen.
Steg 1 – Identifiera styrkor och svagheter i organisationen:
Ta reda på företagets innovationsförmåga genom att mäta och samla in information.

Innovationsförmågan definieras i 16 olika aspekter av innovation. (se Figur 1 nedan: till exempel Open innovation, Produkt & tjänster, Customer engagement, Learning i Kultur och värderingar som yttrar sig i olika typer av beteenden och ledarskap samt av strukturer som innovationsprocess, styrningsforum och metoder. Referens/källa: M. Penker och Innovation360 Group AB

Innovationsförmåga och innovationsarbete. STEG 2

Steg 2 – Identifiera möjligheter och hot:
– Alla företag befinner sig på en marknad och behöver förstå vilka yttre drivkrafter som förändrar förutsättningarna för företaget. Eftersom omvärldsförändringarna sker i en allt mer accelererande takt behöver analysen täcka, inte bara trender och drivkrafter som säkert kommer att inträffa, utan även de trender som är osäkra och oförutsägbara.
En scenarioanalys av framtida säkra och osäkra trender ger ett underlag för vilka strategier som behöver upprättas för att företaget ska överleva och ha fortsatt tillväxt. 

Innovationsförmåga och innovationsarbete. STEG 3

Steg 3 – Innovationsstrategi och handlingsplaner:
– Innovation är en vital del av företagets strategier och för att specifikt beskriva hur och vad innovationsarbetet ska resultera i dvs innovationsstrategier- och mål, behöver förutsättningarna finnas på plats.  Förutsättningar är att ha identifierat organisationens styrkor och svagheter, att känna till vilka externa drivkrafter som behöver beaktas samt att vision, mål och att företagsstrategier är definierade. En innovationsstrategi som har förutsättningar att blir framgångsrik är m.a.o. synkroniserad med dels organisatonens förmåga men även med externa drivkrafter och företagets vision, mission och värderingar. Det finns tre olika huvudinriktningar hur man bygger en innovationsstrategi; ”Best fit” d.v.s. minsta möjliga förändring, ”Best in class” d.v.s. sträva mot en teoretisk excellens, ”Resource based view” d.v.s. använd styrkorna i din organisation.

Innovationsförmåga och innovationsarbete. STEG 4

Steg 4 – Anpassa arbetssätt och strukturer, gör innovation till en vana:
– Oavsett vilken strategiinriktning man väljer så finns det mer eller mindre alltid behov av att arbeta med förändring i organisationen. Framgångsrik Innovation är strukturerad och sker ofta iterativt genom att först lära sig, sedan strukturera och organisera insikterna samt avslutningsvis bygga lösningar. Att jobba med innovation innebär m.a.o. att man behöver ha människor i gruppen som kan inta olika roller/beteenden. Exempel på roller är; antropologen, regissören, problemlösaren, samarbetsexperten någon som sätter arenan och miljön för innovation så det bjuder in till innovation osv.

– Vår erfarenhet är att för att införa ett innovationsledningssystem som tas emot av organisationen behövs minst 3 iterationer där nya strukturer lyfts in allteftersom. Den första iterationen är tex att träna ledningen att styra innovation samt träna team att utveckla och experimentera med idéer.

Gruppens gemensamma kompetens är avgörande  

–  Vi är vana vid att prata kompetens på ett traditionellt sätt och vad en individ har för erfarenhet, vad den har studerat och är bra på.  När vi inom innovationsområdet pratar förmåga är det gruppens gemensamma sätt att ta sig an och lösa ett problem. En grupp människor kan ha en förmåga att lösa en uppgift tillsammans. Gruppen besitter självklart kompetenser men det är också förmågan att samarbeta och som är kopplat till vilket beteende man har. Här gäller det att sätta samman grupper som tillsammans får rätt förmåga att tillsammans lösa uppgiften, att exempelvis göra en helt ny produkt, eller göra något på ett helt annat sätt. Här pratar vi radikal innovation där syftet är att kunna konkurrera, skapa lönsamhet och överleva.

Innovation är i allra högsta grad ett strukturerat arbete  

– Man tänker gärna att innovation är kreativitet, det är visserligen viktigt men inte alls det som gör att man lyckas. Den viktigaste framgångsfaktorn är ett oerhört strukturerat arbete där man genom metoder och verktyg kan trigga kreativitet inom rätt område och skapa innovativa idéer och kreativa lösningar. Här krävs att du angriper innovationen och särskiljer det från din operativa vardag.  Vad jag menar är att om du parallellt med operativt arbete också arbetar med innovation kommer det operativa alltid ta över hand. Med struktur i innovationsarbetet tvingar det dig istället att hantera de här abstrakta frågorna. Skulle du exempelvis stå inför att gå in operativt för att hantera en order eller ett uppdrag som genererar ex. 200 000 kr i närtid, kommer du fatta beslut om att prioritera det, istället för att arbeta med abstrakta frågor som handlar om framtiden och där vi inte vet vad vi kommer att tjäna. Vi fungerar så som människor.

Det krävs mod för radikal innovation

Det krävs modiga ägare och beslutsfattare 

När Niclas förklarar och fördjupar närmar vi oss onekligen ordet mod. Här behövs mod i styrelserummet. Här krävs också modiga ägare och beslutsfattare som har modet att skaffa sig kunskap om innovation och i nästa steg har modet att fatta beslut och ta hjälp.
 
– Man måste ha respekt för att arbeta så pass annorlunda som man behöver för att jobba med innovation. Radikalt innovationsarbete kräver oftast coaching av en extern part för att våga och att förstå mekanismerna. Det är radikalt annorlunda mot det traditionella ekonomistyrningstänket. Man kan inte bara ta till sig innovation ur luften man måste få stöd och metodik för att våga och att kunna genomföra det.

Alla företag kan arbeta med innovation 

– Är det ett mindre företag så är det enklast att först ta reda på och skaffa sig kunskap om, hur man strukturerat med verktyg och metoder kan arbeta med radikal innovation. Inkrementell innovation har man förmodligen redan även om det ofta sker ostrukturerat. Sen gäller det att avsätta tid för frågorna och koppla in ambitionen i strategierna.

Våga prova och att misslyckas
– Fattar man beslut om att göra saker för att lära sig får man handlingsutrymme. Det kan hända att det är fel, ”men låt oss göra fel så länge felen inte är för dyrbara”. Gör fel fort och billigt så kan du faktiskt ta dig framåt.
För om man väntar tills man vet, då har det förmodligen dessvärre redan hänt – det som inte fick hända. Vi måste helt enkelt våga prova och att misslyckas.
Arbeta med att först identifiera vad du måste lära dig innan du bygger den där ex. tekniska lösning eller jättemaskinen eller vad problemet nu är. Ställ frågan:
Kan vi lösa det? Är vi rätt part att lösa det? Och när vi har säkrat det så minskar din osäkerhet när det gäller att fatta beslut att investera och genomföra, ex. den där tekniska lösningen.

Niclas understryker;
– Skaffa dig metodik för att fatta beslut i en osäkerhet – det är vägen för att lyckas!

Har du råd att inte investera i innovation?

– Många hävdar att tiden kan vara en faktor som spelar roll hur man väljer att arbeta med innovation, men det är en fråga om vad man tror om framtiden. Har man råd att inte investera i tid och pengar i innovation? Det kanske är det dyraste valet du kan göra av dem alla. Du vet inte när tiden eller omvärlden kommer ifatt dig och det är extremt svårt att agera reaktivt. Då är det redan för sent. Att agera reaktivt innebär att du lätt hamnar i en ond cirkel. 

Vi utmanas som människor

– Vi gillar inte att agera på osäkerhet utan vill vänta tills det är säkert. Vi väntar gärna.
Idag rör sig omvärlden extremt fort där osäkerheten inträffar snabbare än vi tror.
Ska vi känna oss säkra på hur vi ska agera då måste vi analysera osäkerheten.
I dag står vi inför knepiga utmaningar där det är svårt att få in underlag eller bilda sig en uppfattning om hur det kommer bli. Här kommer vi tvingas att fatta beslut på osäkert underlag. Det bästa är att ta in extern hjälp för att verkligen lyckas. Man arbetar helt enkelt succesivt fram en mognad för att fatta beslut utifrån de underlag man arbetar fram genom processer. Återigen, man hittar metodik för att fatta beslut i en osäkerhet.

– Som innovationsexpert så är en del av min insats att nyttja en företagsledningsgrupps kompetens och omsätta det i en framtidssituation. Med metoder och verktyg kan jag stimulera dem att använda sin kunskap för framtiden. Jag kan inte göra det själv som ”enbart” innovationsexpert. Man måste även ha med eller vara en verksamhetsexpert.
Men som vi sa tidigare, kompetens kan bli inkompets. Det är svårt att experimentera i saker som du har hög kompetens inom. För du vet ju redan svaret. Du behöver ha någon som utmanar dig, som gör att du börjar lösa saker som du inte trodde gick att lösa. ”go around the bush”.

Innovationsarbetets horisonter – systematiken

– Innovationsarbetet har en systematik genom att jobba med tre horisonterna parallellt och att man avsätter en viss resursinsats för de olika horisonterna. Detta varierar mellan olika företag men ett ex. är att man avsätter 80 %  i horisont 1 och 15 % i horisont 2 och 5 % i  horisont 3, per månad.
Systematiken kräver investering för att fortlöpande arbeta med den här ansatsen.

Horisont 1:
Här arbetar man ur ett lönsamhetsperspektiv här och nu
(kärnverksamheten, förbättringar, ekonomi)
Horisont 2: 
Här förändrar man sin basverksamhet och skalar upp nya idéer, (arbetar med prototyper, lösningar, affärsmodeller)
Horisont 3:
Här hittar och validerar man nya möjligheter att växa (ex. om ny marknad, generation Z).

Vikten av innovation i näringslivet 

– Det är extremt viktig. Det finns många fina och innovativa företag ute i Sveriges kommuner där kommunerna också och hjälper dem att lyckas. Problemet uppstår när de här duktiga företagen, ofta sciencebolag, lyckas sälja sin produkt till ett ex. stort amerikanskt bolag. Det är ju fantastiskt och ett stort grattis till företagsägarna. Men ur ett kommunalt perspektiv så är det inte bra att innovationerna försvinner och skatteintäkterna uteblir. Värdet när innovationen skalas upp och genererar de stora intäkterna hämtas ju i det här exemplet, hem av USA. Ur ett svenskt nationellt perspektiv och kommunalt – så är det bättre om en lyckad innovation stannar och skalar upp här och inte säljs – då kommer värdet att genereras tillbaka i form av att kompetens stannar, arbetstillfällen skapas, skatteintäkter hämtas in osv.

Det här ska du undvika!

– ”Innovationsteater”. Det är det största misslyckandet man kan hålla på med. Med det menar jag att man tar in en extern konsult som kör en workshop och det kommer ut massor av idéer vilket man tycker är jättebra och häftigt.
Men hur mycket av det blev egentligen någonting på riktigt…?

– Undvik innovationsteater!

Miljö- och Klimatportalen/Kris och Beredskap tycker avslutningsvis att det tål att upprepas;
Innovation kräver mod att fatta beslut, stöd och kompetens och kontinuitet för hållbarhet!
Innovation är inte idéer, innovation är när man skapar värde.