TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Trygga området – Hantera hot och våld i utomhusmiljö


Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

Utbildning i att hantera hot och våld samt fynd av farliga föremål för personal som tjänstgör utomhus i offentligheten. Våra utbildare på denna kurs har en bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som huvuduppgift och har en gedigen utbildning i konflikthantering, samtalsteknik och självskydd samt mångårig praktisk erfarenhet i ämnet. Blocket om potentiellt farliga fynd är framtagen i samråd med Polismyndigheten och genomförs av personal utbildad av Försvarsmakten.

Utbildningen riktar sig till:
Utbildningen riktar sig till personal som tjänstgör i det offentliga rummet där risken att exponeras för hot och våld är förhöjd samtidigt som hotbilden är väldigt bred. Teori kombineras med praktisk scenarioträning som bygger på faktiska händelser och deltagarnas erfarenheter och farhågor.

Nyttan företaget eller organisationen?
Förberedd personal innebär ökat skydd och trygghet och mindre efterverkningar av inträffade incidenter och i och med det även minskade kostnader. Effektiv och bemötande kommunikation innebär minimal risk för onödiga konflikter och i förlängningen även att ert rykte/ varumärke inte riskerar att utsättas för negativ publicitet.

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

 • Juridik – Kunskap om vilka lagar och regler som styr rättigheter och skyldigheter på offentlig plats samt kunskap om nödvärns -och envarsrätten.
 • Säkerhetsmedvetande – En god förmåga att identifiera olika hot samt en förmåga till hälsosam uppmärksamhet och ett ständigt närvarande säkerhetstänkande
 • Effektiv och bemötande kommunikation – Förmåga att tillämpa en tydlig, bemötande och konfliktdämpande samtalsteknik för att effektivt kunna kommunicera i alla lägen.
 • Fysisk säkerhet – Kunskap och färdighet att använda larmanordningar/ personlarm, analysera och fastställa flyktvägar samt upprätta distans och skydd med fysiska objekt. Vi lär även ut hur man bör anpassa sig till eventuella kamerasystem för att få rättslig hjälp av dessa vid en incident
 • Hantera farliga fynd – Kunskap och förmåga att agera optimalt vid potentiellt farliga fynd som explosiva objekt eller vapen. Vi lär också deltagarna hur en misstänkt brottsplats skall hanteras i väntan på myndigheter
 • Konfliktreducerande principer – Kunskap och förmåga att tillämpa dessa effektivt.
 • Hantera våld och hot praktiskt – Förmåga att hantera hotfulla eller våldsamma situationer på ett optimalt sätt
 • Handlingsplan, polisanmälan och rutiner – God kunskap om verksamhetens handlingsplan och rutiner samt kunskap om hur en polisanmälan går till och vad som är viktigt när en sådan upprättas
 • Valbar tilläggsdel – Effektivt självskydd – Förmåga att effektivt skydda sig själv eller en kollega mot fysiska överfall till dess att hjälp anländer

Utbildningen ger inte deltagarna någon förmåga att själva hantera misstänkt farliga explosiva objekt utan endast en ökad förmåga att upptäcka dessa och en kunskap om de åtgärder som då skall genomföras i syfte att undvika personskador. Vidare hantering och eventuellt oskadliggörande är polismyndighetens uppgift och kräver mycket omfattande kompetens och utrustning.

INFORMATION

Vi vänder oss till företag eller offentliga instanser som vill förbereda eller fortbilda sin personal eller vill agera med trygghetsskapande utbildning på redan upplevda negativa erfarenheter.

 • Minst 6 max 30 deltagare
 • Dokumentation och kursintyg ingår

 

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

Halv eller heldagsutbildning, beroende på önskemål och upplägg.

Pris:

Kostnad enligt offert eller enligt avtal

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se