TRYGGHETSUTBILDNINGAR

Trygg kollektivtrafik – Hantera hot och våld ombord

Nordic Protection Academy är unik totalleverantör av utbildningar för Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap inom området kris och beredskap. NPA har ett snittbetyg på 4,9/5 baserat på 1365 röster på utbildning.se!

Hantera konflikter, våld och hot på tåg, spårvagnar och bussar.
Personal som tjänstgör i kollektivtrafiken såsom förare, tågvärdar, och kontrollanter löper en klart förhöjd risk att utsättas för våld och hot i sin arbetsmiljö. Att jobba, ofta ensam, och möta passagerare nattetid och ibland i påverkat eller aggressivt tillstånd innebär givetvis stora risker. Det har också tyvärr inträffat ett antal uppmärksammade fall med våld och brutala överfall.

NPA har med anledning av detta tagit fram en särskild utbildning för personal i kollektivtrafiken där vi går djupare och fokuserar mer specifikt mot deras unika arbetssituation och exponering. Utbildningen har utgångspunkt i AFS 1993:02 – Våld och Hot i arbetsmiljön och AFS 1982:03 – Ensamarbete samt lagen om kollektivtrafik. Vi går dock längre än en ”vanlig” utbildning i ämnet och undervisar i hur man både verbalt och praktiskt handskas med hela skalan av problem, inklusive värsta scenariot med fysiska attacker, med bästa resultat.

Nyttan för er?
Att kombinera personalens behov av trygghet och säkerhet med en välkomnande attityd och en väl fungerande kundservice ombord är en svår balans. Hanteringen av ett konfliktscenario bör genomföras korrekt och med en humanistisk grundsyn samt utan att påverka företagets varumärke och rykte negativt. Att få optimala förutsättningar för att lyckas med denna svåra balansgång är den största vinsten med utbildningen ”Trygg kollektivtrafik”.

Kursen omfattar både en teoridel och en praktisk del. Vi genomför också scenarioträning där kursdeltagarna får träna på och befästa sina nyvunna kunskaper.

Våra utbildare på denna kurs har en bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som huvuduppgift och har en gedigen utbildning i konflikthantering, samtalsteknik och självskydd samt mångårig praktisk erfarenhet i ämnet.

Vem kan delta?
Vi vänder oss till alla företag i kollektivtrafiken som vill förbereda eller fortbilda sin personal eller vill agera med trygghetsskapande utbildning på redan upplevda negativa erfarenheter.

ÖVNINGSSYFTE OCH MÅL

  • Ökad trygghet och säkerhetstänkande – Att kursdeltagaren får en ökad trygghet på sin arbetsplats och en förmåga att tillämpa ett ständigt närvarande säkerhetstänkande i arbetet.
  • Ökad förmåga att hantera konflikter, våld och hot – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan tillämpa en bemötande, avväpnande och konfliktdämpande samtalsteknik och kan agera med högsta säkerhet vid hot och våld.
  • Förmåga att agera med optimal säkerhet vid överfall – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan agera korrekt och säkert och med ett anpassat självskydd kan skydda sig själv och eller sina kollegor.
  • Handlingsplan, polisanmälan och rutiner – Att kursdeltagaren efter avslutad utbildning har god kunskap om företagets handlingsplan och rutiner samt kunskap om hur en polisanmälan går till och vad som är viktigt när en sådan upprättas
    Tilläggsdel – Självskydd för ensamarbetande – Att kursdeltagaren med en utökad självskyddsutbildning och träning får en ökad förmåga att kunna försvara sig mot överfall tills hjälp anländer.

INFORMATION

  • Min 6 max 30 deltagare.
  • Dokumentation och kursintyg ingår.

Datum:

Enligt offert.

Omfattning

5 timmars utbildning.

Pris:

Kostnad enligt offert vid förfrågan.

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se