INNOVATION

Innovation, vad är det och varför?

Varför innovation?

 • Hållbar framgång – att balansera risk på kort och lång sikt.
 • Att vara lönsam här och nu och samtidigt ta vara på möjligheter.
 • Bevara organisationens höga prestationer och bygg samtidigt företagets framtida tillväxtmotor med hjälp av innovativa metoder.

Vad är Innovation?
· Innovation kan delas upp i två huvudgrupper:

 • Inkrementell eller stegvis innovation. Denna typ av Innovation är vanligt förekommande inom de flesta organisationer då man förbättrar och vidareutvecklar sina befintliga lösningar. Dock är processen för hur man genomför inkrementell innovation oftast informell dvs den är omedveten och saknar styrning.
  Exempel på inkrementell innovation är nya funktioner i en befintlig produkt eller effektivisering av produktion.
 • Radikal eller omvälvande innovation. Radikal innovation innebär att befintliga strukturer ersätts eller bryts ned och ny kunskap uppstår som formar nya lösningar på problem. Radikal innovation är sällsynt inom etablerade organisationer men finns oftast i startup-bolag som bygger just på en radikal innovationsidé. Här gäller det att se upp med att när den klassisk ekonomiska företagsstyrningen med lönsamhet som viktigaste drivkraften tar vid, tappar tyvärr de flesta bolagen sin radikala förmåga.
  Exempel på radikal innovation är tex att byta affärsmodell från att sälja produkter till att sälja funktionen som produkten skapar, dvs ta betalt för värdet istället för produkten.

Varför är det så få som medvetet är framgångsrika med radikal innovation?

 • Radikal Innovation kräver risktagande och då värdet av radikal innovation ofta uppstår långt efter insatsen så vill (vågar) man inte ta risk här och nu.
 • Samtidigt är den klassiska vd-rollen en ekonomisk administratör vars uppdrag primärt är kortsiktig lönsamhet, detta trots att det finns tillväxt som deluppdrag,vilket resulterar i att tillväxten nästan alltid kommer på en oprioriterad andra plats. Vd-personligheten är ofta analytisk och obenägen att ta risker och en överrock till ekonomichefen som operativt jagar siffror.
 • Man saknar mao metodik för att balansera innovationsrisker mot kortsiktig lönsamhet dvs ett innovationsledningssystem.

Hur lyckas man med Innovation?
Lyckad innovation är när företaget skapar nya värden (ofta intäkter)

 • Värdet av innovation kan vara image, intäkter, lägre kostnad, trivsel, ökad miljöprofil, ökad marknad, ny marknad, etc
 • Intäkter är ofta direkta från inkrementell innovation medan radikal innovation ofta ger ekonomiska värden först långt senare. Radikal innovation kan kortsiktigt skapa imaginära värden i form av förstärkt image, kundintresse, attraktiv arbetsplats medan de ekonomiska värdena skapas i det längre perspektivet.

Tre strategiska innovationshorisonter
I nutid behöver företaget driva inkrementell innovation som skapar snabba fördelar och som motiverar och finansierar mer radikal innovation.

Horisont 1 – Lönsamhet

 • Nästa generations produkter och tjänster skapar tillväxt och företaget behöver experimentera och utveckla både inkrementella och radikala lösningar som möter kundernas behov.

Horisont 2 – Tillväxt marknad

 • Framtiden är osäker och företaget behöver spana in i densamma för att förstå vad som kommer att vara viktigt och hur företaget kan agera för att förbereda sig.

Horisont 3 – Framtida marknad
Nyckeln till att företaget lyckas gång på gång är att systematisera

Bygg ett Innovationsledningssystem:

 • Process
 • Styrning
 • Organisation
 • Verktyg

Börja innovera;

 • Exempelvis kan företaget genomföra en eller flera ”Design sprintar”* för att lösa stora problem. I arbetet tränas organisationen i att bete sig innovativt och tro på annorlunda problemlösningar. Man lär sig misslyckas för att lyckas.

*En Design sprint är en mycket strukturerad intensiv problemlösning som genomförs av ett utvalt team. Teamet fokuserar på uppgiften (allt annat läggs åt sidan) och faciliteras under 4 dagar genom olika steg av kreativitet och omvärldsspaning för att tillsammans skapa ofta radikala innovativa lösningar på utvalt problem. Metoden är utvecklad av Google Venture och används över hela världen. Resultatet av den Design sprint är en prototyp på lösning som är verifierad på riktiga kunder (inom de 4 dagarna).