UTBILDNINGAR ÄGARE, STYRELSE, FÖRETAGSLEDNING

”Gå stärkt ur kriser och större förändringar”

UTBILDNINGEN KAN GENOMFÖRAS PÅ PLATS ELLER ONLINE.
Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till ägare, styrelse, vd och ledningsgrupp inom företag/föreningar inom privat, offentlig och ideell sektor som har så kallad affärsdrivande verksamhet.

Utbildningen tar fasta på hur en verksamhet kan förbereda sig för samt till och med dra nytta av olika former av större interna och externa förändringar.
Pandemier, fastighetsbubbla, finanskris, butiksdöd, digitalisering, succession, gamla affärsmodellers död är bara några av de utmaningar som mött kommersiella, offentliga och ideella verksamheter de senaste tio till tjugo åren. Oavsett storlek eller verksamhetsområde blir det tydligt att ägare, styrelse och ledning måste förhålla sig till dessa förändringar på ett eller annat sätt.

Använd en uppbyggd beredskap till konkreta strategier och åtgärdsplaner
Även om varje situation är unik, finns en gemensam lärdom – de företag som har arbetat pro-aktivt, som har en beredskap för det nya och som agerar på dessa strategier och planer klarar sig betydligt bättre än kollegor som i vart fall initialt möter det nya med passivitet eller till och med förnekelse. Det är också en grundläggande förutsättning för att kunna vända hot till möjlighet i en kommande förändring.

Riskhantering återfinns både i defensiven och offensiven
För att minimera risker handlar om mycket mer än att bara identifiera och hantera dem. Det finns flera saker som ägare, styrelse och vd/ledning kan göra för att förebygga förekomsten av risk, vilket dessutom leder till ett mer välmående och lönsammare företag. Den som ligger steget före sina konkurrenter kan dessutom vända hot till möjlighet i de olika risker som påverkar branschen.

Med kunskap och några grundläggande verktyg skapas förutsättningar för verksamheten att hantera avgörande utmaningar och samtidigt arbeta för nästa plattform för utveckling, tillväxt och lönsamhet i den nya verklighet som följer i spåren av varje kris eller förändring.

INNEHÅLL

Lärarna har lång erfarenhet på styrelse/ledningsnivå och praktiskt erfarenhet från ett antal kriser i både operativ ledning och styrelserummet. (LÄS MER UNDER “LÄRARE” )

Upplägg
Teoretisk grund – verktyg – fallstudier

Utbildningen är praktiskt orienterad. Den bygger på en kombination av teoretisk grund, verktyg för det egna arbetet på hemmaplan och fallstudier. Målsättningen är att deltagarna ska kunna omsätta vunna lärdomar till praktisk nytta.

1. Beredskap

Företag vars styrelse och ledning har arbetat förebyggande och byggt upp en beredskap inom ett antal områden har en bättre förutsättning att klara kriser och andra större interna eller externa förändringar. Detta oavsett storlek på verksamheten, bransch eller ägarformation.

En aktiv riskhantering lägger grunden för framförhållning i ägarfrågor, strategier och praktiska handlingsplaner genom att;

 • Omvärldsspaning som skapar ett antal olika scenarier som kan påverka företaget.
 • Inventera de risker som företaget kan stå inför beroende på omvärldshändelser och interna förutsättningar.
 • Värdering av sannolikheten av att risken ska bli verklighet och för vilka konsekvenser som ett inträffande skulle få för verksamheten.
 • Handlingsplaner med prioriterade insatser för att förebygga risk och hantera kriser.
 • Strategiskt arbete för att använda riskhanteringen för att stärka företagets erbjudande och konkurrenskraft.

2. Hantera större affärskritiska utmaningar

Det enda alla är överens om är att förr eller senare utsätts alla verksamheter, länder eller regioner för stora och omvälvande utmaningar som depressioner, recessioner, omställningar eller revolutioner. Inför eller i dessa scenarier övergår det pro-aktiva beredskapsarbetet till ett ännu mer handfast styrelse- och ledningsarbete i företagen.

Den organisation som har att hantera denna verklighet bör organisera sitt arbete på ett annat sätt än det som brukar kallas för ”normaltillstånd”.

Arbetet omfattar;

 • Delvis omdefinierade roller för både styrelse och ledning.
 • Nytt och ökat behov av kommunikation.
 • Gentemot ägare/medlemmar.
 • Gentemot den egna organisationen.
 • Gentemot leverantörer och externa intressenter.
 • Gentemot kunder/distributörer.
 • Ökade krav på ekonomisk rapportering och kontroll.
 • God kontroll på regelverk och krav.
 • Både aktivt arbete för att skapa intäkter och spara kostnader.
 • Övrig anpassning av verksamheten.

3. Konkurrenskraft i ett nytt landskap

Det finns tyvärr alltid företag som av en eller annan anledning är i så dåligt skick att de inte överlever en kris eller nya förutsättningarna i sin marknad, men för det stora flertalet (85-90 %) finns det förutsättningar att inte bara klara krisen utan även ställa om sin verksamhet, affärsmodell och/eller erbjudande för att vara framgångsrik i det nya landskapet som skapas.

I detta moment har styrelse och ledning nytta av det arbete som görs i avsnittet som vi kallat Beredskap. Efter varje större förändring eller kris sker vad man kan kalla för olika former av branschanpassningar. Det vill säga att grundbehovet finns kvar men marknaden har funnit nya sätt att tillfredsställa detta genom nya tjänster, nya tekniker, nya finansieringslösningar, nya kanaler och nya aktörer.

I grunden handlar detta om att med en viss systematik använda insikterna från avsnittet Beredskap för att stärka företagets konkurrenskraft i det nya landskap som troligtvis kommer att växa fram. Det kan röra sig om ett nytt och/eller anpassat erbjudande, nya leverans- eller distributionskedjor, behov av ny kompetens internt eller via partners, användning av ny teknik eller en annan affärsmodell.

Verktyg och angreppssätt anpassade till små och medelstora verksamheter

För det mindre eller medelstora företaget kan detta område uppfattas som svårt och oöverskådligt. Deltagarna kommer att ta del av verktyg och arbetsprocesser som underlättar arbetet och som är anpassade till flertalet små och medelstora företag.

INFORMATION

Utbildning kan anpassas för specifikt företag/bransch/organsiation

Kursdokumentation ingår.

 • Övningsexempel
 • Frågediskussioner
 • Mallar
 • Checklistor

 

Lärare

Satish Sen: har som ägare, vd, interim chef, styrelseledamot och rådgivare drygt 30 års erfarenhet från näringslivet, styrelsevärlden och inte minst gällande ägarledda bolag. Han har praktiskt erfarenhet från ett antal kriser i både operativ ledning och styrelserummet. De senaste 12 åren har han dessutom arbetat med att föreläsa och utbilda ägare, ledare och styrelse i frågor som berör aktivt ägarskap, styrelsearbete samt stöd till ägare vid ägarskiften. Detta gäller både företag, kommunalt ägda bolag samt organisationer. Han har även varit medförfattare till en rad böcker i dessa ämnen.

Roland Dansell: har en gedigen erfarenhet från tillväxtbolag och ägarstyrningsfrågor. Roland kommer närmast från Grant Thornton där han har haft ledande befattningar såsom kontorschef för Stockholm samt marknadsområdeschef för Stockholm och region Norr och som certifierad affärsrådgivare med fokus på frågor inom ägarstyrning, styrelsearbete och ägarskiften. Han har tidigare arbetet som auktoriserad revisor och även under en period som aktiv styrelseledamot i ägarledda företag. Även Roland har praktiskt erfarenhet från ett antal kriser i både operativ ledning och styrelserummet. Han är medförfattare i flera böcker inom ägarstyrning och styrelsearbete samt föreläser regelbundet på olika styrelse- och vd-seminarier.

Datum:

Enligt offert och överenskommelse.

Omfattning

Heldag

Pris:

Kostnad enligt offert 

För offert och frågor

Maria Floxner 0706-20 96 56
krisochberedskap@miljoochklimatportalen.se